Top of main content

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Commercial Banking – Ελλάδα

FATCA Επισκόπηση

Τι είναι ο FATCA;

Τα αρχικά FATCA σημαίνουν Foreign Account Tax Compliance Act (νόμος για τη Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή). Πρόκειται για μια νέα νομοθεσία που αποσκοπεί στην καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στις ΗΠΑ.

Ο FATCA είναι νομοθεσία του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Department of Treasury) και της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ (IRS) και σκοπός του είναι να ενθαρρύνει την ορθότερη φορολογική συμμόρφωση αποτρέποντας τα πρόσωπα των ΗΠΑ (βλ. Γλωσσάρι) από το να χρησιμοποιούν Τράπεζες και άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση του εισοδήματος και των στοιχείων ενεργητικού τους στις ΗΠΑ.

Αναμένεται σημαντικός αριθμός χωρών ή επικρατειών παγκοσμίως να υπογράψει Διακρατικές Συμφωνίες (Inter Governmental Agreement “IGA”) με την κυβέρνηση των ΗΠΑ με αντικείμενο τη συμμόρφωση με τον FATCA στο δίκαιο των χωρών ή επικρατειών αυτών. (Για τον ορισμό των Διακρατικών Συμφωνιών ανατρέξτε στο Γλωσσάρι).

Τι συνεπάγεται ο FATCA;

Σε ετήσια βάση, θα ζητείται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς οι οποίοι τηρούνται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπα των ΗΠΑ.

Πάγια δέσμευση της HSBC είναι να συμμορφώνεται πλήρως με τον FATCA σε όλες τις χώρες ή επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιείται. Επομένως, θα προχωρήσει σε έλεγχο της υφιστάμενης βάσης πελατών ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί το καθεστώς των πελατών δυνάμει του FATCA και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να υπάρξει επικοινωνία με τους πελάτες για την υποβολή περαιτέρω στοιχείων και εγγράφων.

Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν με αφορά;

Η νομοθεσία FATCA αφορά σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις πελάτες που θεωρούνται «πρόσωπα των ΗΠΑ» για φορολογικούς σκοπούς στις ΗΠΑ. Η νομοθεσία FATCA αφορά επίσης ορισμένους τύπους επιχειρήσεων των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι πρόσωπα των ΗΠΑ.

Ο όρος «πρόσωπα των ΗΠΑ» περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

  • πολίτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ αλλά διαμένουν σε άλλη χώρα ή επικράτεια (και κατέχουν ακόμη την αμερικανική υπηκοότητα),
  • πρόσωπα που διαμένουν στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων πράσινης κάρτας ΗΠΑ
  • ορισμένα πρόσωπα που παραμένουν στο έδαφος των ΗΠΑ για ικανό αριθμό ημερών ετησίως,
  • εταιρείες, συμπράξεις, ιδρύματα και καταπιστεύματα των ΗΠΑ

Κατά τους επόμενους μήνες θα εξετάσουμε ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η νομοθεσία για τους πελάτες μας και θα επικοινωνήσουμε με τους εκάστοτε πελάτες σε εύθετο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον FATCA, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της IRS ή απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας.

Πότε τίθεται σε ισχύ ο FATCA;

Σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία, ο νόμος FATCA πρόκειται να τεθεί σε ισχύ όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2014.

Πάγια δέσμευση της HSBC είναι να συμμορφώνεται πλήρως με τον FATCA σε όλες τιςχώρες ή επικράτειεςστις οποίες δραστηριοποιείται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο νόμος.

Η HSBC είναι η μόνη τράπεζα που επηρεάζεται από τον FATCA;

Όχι. Στις διατάξεις του FATCA εμπίπτει το σύνολο των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ωστόσο, οι μεθοδολογίες που ακολουθούν οι τράπεζες / οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την υιοθέτησή του μπορεί να διαφοροποιούνται . Πάγια δέσμευση της HSBC είναι να συμμορφώνεται πλήρως με τον FATCA σε όλες τις χώρες ή επικράτειες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Έχω επηρεαστεί;

Ο FATCA ισχύει τόσο για λογαριασμούς ιδιωτών όσο και για λογαριασμούς επιχειρήσεων;

Η νομοθεσία FATCA αφορά τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις που τηρούν λογαριασμό ή έχουν συνάψει οποιαδήποτε άλλη σύμβαση αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες της HSBC.

Ο νόμος με αφορά μόνον εφόσον είμαι επιχείρηση των ΗΠΑ;

Όχι. Ο FATCA δεν αφορά μόνο στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, αλλά ένα ευρύτερο σύνολο οντοτήτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η HSBC θα απευθυνθεί σε πολλές επιχειρήσεις που είναι πελάτες της για να προσδιορίσει το καθεστώς τους δυνάμει του FATCA. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να εντοπιστούν πελάτες οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρέωση αναφοράς δυνάμει του FATCA. Η HSBC θα επικοινωνήσει με τους πελάτες οι οποίοι πρέπει να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Τι πρέπει να κάνω ως επιχείρηση-πελάτης;

Προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογικό σας καθεστώς δυνάμει του FATCA, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε επιπλέον πληροφορίες/έγγραφα τεκμηρίωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση μπορεί να είναι κάποια δήλωση της HSBC ή κάποιο έντυπο της IRS σχετικά με τη φορολόγηση. Η HSBC θα επικοινωνήσει με τους εκάστοτε πελάτες οι οποίοι πρέπει να συμπληρώσουν τα εν λόγω έντυπα, προσδιορίζοντας την προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους.

Ο FATCA αντικαθιστά υφιστάμενους φορολογικούς κανόνες των ΗΠΑ τους οποίους τηρώ ήδη;

Ο FATCA δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα φορολογικά καθεστώτα, αλλά παρόλα αυτά ενδέχεται να προσθέτει συμπληρωματικές απαιτήσεις και πολυπλοκότητα στους υφιστάμενους φορολογικούς κανόνες τους οποίους ενδεχομένως ήδη τηρείτε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω συμβουλές σχετικά με το φορολογικό καθεστώς σας ή την κατηγοριοποίησή σας βάσει του FATCA, απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό.

Γιατί η άλλη τράπεζα με την οποία συνεργάζομαι ζήτησε έγγραφα διαφορετικά από αυτά που ζήτησε η HSBC;

Ο τρόπος με τον οποίο οι Τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συλλέγουν στοιχεία από τους πελάτες τους προκειμένου να επιβεβαιώσουν το φορολογικό καθεστώς τους βάσει του FATCA μπορεί να διαφοροποιείται. Αυτό ίσως σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η HSBC μπορεί να σας ζητήσει διαφορετικά έγγραφα τεκμηρίωσης σε σχέση με άλλη τράπεζα.

Η HSBC δεν δύναται να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με το φορολογικό καθεστώς σας ή την κατηγοριοποίησή σας βάσει του FATCA. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω συμβουλές, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της IRS ή απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό.

Πόσο συχνά θα χρειάζεται να παρέχω πληροφορίες για τους σκοπούς του FATCA ;

Ο FATCA αποτελεί μια συνεχή διαδικασία. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα στοιχεία του λογαριασμού σας, η HSBC ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες/έγγραφα προκειμένου να είναι σε θέση να ενημερώνει την κατηγοριοποίηση του λογαριασμού σας βάσει του FATCA.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει η HSBC να παρέχει πληροφορίες για τον λογαριασμό μου στην αμερικάνικη φορολογική αρχή (Internal Revenue Service “IRS”);

Σκοπός του FATCA είναι να αποτρέπει τα πρόσωπα των ΗΠΑ (βλ. Γλωσσάρι) από το να χρησιμοποιούν Τράπεζες και άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς προκειμένου να αποφεύγουν τη φορολόγηση του εισοδήματος και των στοιχείων ενεργητικού τους στις ΗΠΑ. Επομένως, η HSBC θα παρέχει πληροφορίες στην IRS ή στην τοπική φορολογική αρχή σχετικά με όλους τους λογαριασμούς οι οποίοι τηρούνται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπα των ΗΠΑ. Επίσης, η HSBC ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με πελάτες οι οποίοι δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης στην HSBC.

Ποιες πληροφορίες θα παρέχει η HSBC στην τοπική φορολογική αρχή ή στην IRS;

Οι πληροφορίες που θα παρέχονται στην IRS ή στην τοπική φορολογική αρχή στην οποία υπάγεται ο πελάτης θα εξαρτώνται από την κατηγοριοποίηση του πελάτη βάσει του FATCA. Οι πληροφορίες αυτές είναι κατά κανόνα προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά το βασικό μέτοχο μιας επιχείρησης ο οποίος είναι πρόσωπο των ΗΠΑ (για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου στις ΗΠΑ) καθώς και οικονομικής φύσης (λ.χ. αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού/αξία). Η HSBC θα επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους πελάτες προκειμένου να τους ενημερώσει λεπτομερώς για τις απαιτήσεις αυτές.

Τί πρέπει να κάνω;

Τι είδους πληροφορίες ή/και έγγραφα πρέπει να υποβάλω στην HSBC;

Η HSBC θα επικοινωνήσει με τους εκάστοτε πελάτες για να αιτηθεί έγγραφα που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν έντυπα σχετικά με τη φορολόγηση στις ΗΠΑ [γνωστά και ως πιστοποιητικά παρακράτησης (withholding certificates) ή έντυπα W] ή υπεύθυνες δηλώσεις καθεστώτος FATCA.

Η HSBC θα μου παρέχει τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσω;

Όχι, Σε περίπτωση που η HSBC χρειάζεται επιπλέον στοιχεία για εσάς, θα σας κοινοποιήσει έναν ιστότοπο από τον οποίο θα μπορέσετε να τα ανακτήσετε και χρησιμοποιήσετε.

Πότε πρέπει να υποβάλω τις απαιτούμενες πληροφορίες ή/και έγγραφα για τον FATCA;

Σε γενικές γραμμές, οι πελάτες θα πρέπει να παρέχουν τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης και τις πληροφορίες εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο έγγραφο που τους κοινοποιήθηκε από την HSBC.

Τι θα κάνει η HSBC σε περίπτωση που δεν διαθέσω τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του FATCA;

Πάγια δέσμευση της HSBC είναι να συμμορφώνεται πλήρως με τον FATCA.

Ο Όμιλος HSBC ενδέχεται να μην ανοίξει νέους λογαριασμούς ή να μην προσφέρει πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να μην συμμορφώνονται με τα αιτήματα της HSBC για υποβολή εγγράφων τεκμηρίωσης προκειμένου να προσδιοριστεί το καθεστώς του πελάτη βάσει του FATCA.

H HSBC μπορεί να διακόψει τη σχέση της με πελάτες οι οποίοι αποφασίζουν να μην παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα τεκμηρίωσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η HSBC ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με πελάτες οι οποίοι δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης στην HSBC. Επιπλέον, η HSBC ενδέχεται να υποχρεωθεί να παρακρατήσει φόρο επί ορισμένων τύπων πληρωμών που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό σας και προέρχονται από τις ΗΠΑ. (Ανατρέξτε στο Γλωσσάρι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακράτηση φόρου).

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που με αφορά ο FATCA;

Κατά τους επόμενους μήνες θα εξετάσουμε ποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η νομοθεσία για τους πελάτες μας και θα επικοινωνήσουμε με τους εκάστοτε πελάτες σε εύθετο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον FATCA, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της IRS (βλ. χρήσιμους συνδέσμους) ή απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας για συμβουλές.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να λάβετε περισσότερα του ενός αιτήματα για τεκμηρίωση σε περίπτωση που διατηρείτε συνεργασία με διάφορα μέλη του Ομίλου HSBC. Είναι σημαντικό να ανταποκρίνεστε σε όλα τα αιτήματα, ακόμη και εάν πιστεύετε ότι έχετε ήδη υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι η HSBC δεν δύναται να παρέχει φορολογικές συμβουλές. Εάν έχετε απορίες σχετικά με φορολόγηση, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας ή ανατρέξτε στον ιστότοπο της IRS.

(Page last updated July 2018)