Top of main content

Câu hỏi thường gặp

Tổng quan về FATCA

FATCA là gì?

FATCA là viết tắt của cụm từ Foreign Account Tax Compliance Act (Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối Với Các Chủ Tài Khoản Nước Ngoài). Đây là quy định mới để ngăn ngừa  hành vi trốn thuế tại Hoa Kỳ.

Được ban hành bởi Bộ Tài Chính Hoa Kỳ (Bộ Tài Chính) và Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS), mục đích của FATCA là thúc đẩy việc chấp hành tốt hơn các quy định về thuế bằng cách ngăn chặn việc các Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ (xem phần giải thích từ ngữ) sử dụng các Ngân Hàng và Tổ Chức Tài Chính khác để tránh bị Hoa Kỳ đánh thuế đối với thu nhập và tài sản của các Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ đó.

Rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dự kiến sẽ ký các Thỏa Thuận Liên Chính Phủ (IGA) với chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về việc tuân thủ FATCA. Các Thỏa Thuận Liên Chính Phủ này sẽ cho phép các quy định của FATCA trở thành một bộ phận thuộc pháp luật sở tại của các quốc gia và vùng lãnh thổ này.  (Vui lòng xem phần giải thích từ ngữ về định nghĩa của IGA)

FATCA có những tác động như thế nào?

Hàng năm, các Ngân Hàng và các Tổ Chức Tài Chính khác sẽ phải báo cáo thông tin về các tài khoản tài chính được trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ bởi Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ.

HSBC đã cam kết tuân thủ triệt để FATCA tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ nơi HSBC hoạt động kinh doanh. Do đó, chúng tôi sẽ rà soát lại cơ sở dữ liệu khách hàng hiện tại để xác định tình trạng nộp thuế theo FATCA của các khách hàng và, khi cần thiết, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để thu thập  thêm thông tin và tài liệu.

Cách thức để tôi biết mình là đối tượng bị ảnh hưởng?

Quy định của FATCA sẽ ảnh hưởng đến  khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, những đối tượng được xem là “Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ” vì các mục đích thu thuế của Hoa Kỳ.  Quy định của FATCA cũng sẽ ảnh hưởng đến một số hình thức hoạt động kinh doanh của các chủ sở hữu Hoa Kỳ.

Thuật ngữ tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ bao gồm (nhưng không giới hạn) các đối tượng sau:

  • Công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả cá nhân được sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng thường trú tại quốc gia khác (cá nhân đó chưa từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ)
  • Tổ chức/cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ, bao gồm cả người có thẻ xanh tại Hoa Kỳ
  • Những tổ chức/cá nhân có thời gian lưu trú đáng kể hàng năm tại Hoa Kỳ
  • Các Công Ty Hoa Kỳ, Công Ty Hợp Danh Hoa Kỳ, quỹ ủy thác Hoa Kỳ và tổ chức nhận ủy thác Hoa Kỳ

Trong một vài tháng sắp tới, chúng tôi sẽ xem xét ảnh hưởng của đạo luật mới đến quý khách hàng, và sẽ kịp thời cung cấp thêm thông tin cho các khách hàng là đối tượng bị ảnh hưởng bởi đạo luật này.

Để biết thêm thông tin về FATCA, quý khách hàng vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của IRS hoặc liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế của quý khách hàng.

FATCA sẽ có hiệc lực vào thời điểm nào?

Quy định của FATCA sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2014. HSBC cam kết sẽ tuân thủ triệt để FATCA tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh phù hợp với lộ trình của đạo luật.

Có phải HSBC là ngân hàng duy nhất bị ảnh hưởng bởi FATCA?

Không.  Tất cả các Ngân Hàng và Tổ Chức Tài Chính khác sẽ bị ảnh hưởng bởi FATCA, tuy nhiên, cách thức mà mỗi Ngân Hàng và Tổ Chức Tài Chính áp dụng FATCA có thể khác nhau. HSBC cam kết sẽ tuân thủ triệt để FATCA tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh.

HSBC phải làm gì để tuân thủ FATCA?

Để tuân thủ FATCA, HSBC sẽ:

  • Rà soát các khách hàng hiện tại và khách hàng mới để xác định các khách hàng nào phải được báo cáo theo FATCA. Khách hàng doanh nghiệp sẽ được phân nhóm theo quy định của FATCA. (Ví dụ như là Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ, Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài hoặc Tổ Chức Phi Tài Chính Nước Ngoài).
  • Báo cáo thông tin cho IRS hoặc cơ quan thuế địa phương về tất cả các tài khoản được trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ bởi Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ.  Ngoài ra, HSBC có thể cũng phải báo cáo thông tin về những khách hàng không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu cho chúng tôi.

Trong một số trường hợp và khi khách hàng không cung cấp các tài liệu phù hợp hoặc khi thực hiện các hoạt động kinh doanh với các tổ chức không tuân thủ, HSBC có thể phải áp dụng khoản thuế khấu trừ của Hoa Kỳ với mức 30% đối với một số khoản thu nhập có liên quan đến Hoa Kỳ được thanh toán cho những khách hàng đó.

(Vui lòng xem phần giải thích từ ngữ về các định nghĩa Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ, các Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài, Tổ Chức Phi Tài Chính Nước Ngoài và khoản Thuế khấu trừ)

Đạo luật này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến Công ty của tôi?

FATCA được áp dụng đối với khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp?

Quy định của FATCA sẽ ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có tài khoản, chính sách hoặc hợp đồng với HSBC.

Có phải công ty của tôi chỉ bị ảnh hưởng nếu công ty của tôi là Công Ty Hoa Kỳ?

Không. FATCA có ảnh hưởng lớn hơn không chỉ là đối với các công ty Hoa Kỳ. HSBC sẽ liên hệ với nhiều khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu để xác định tình trạng của các khách hàng doanh nghiệp này theo FATCA. Mục đích của việc liên hệ này là để xác định các khách hàng phải được báo cáo theo FATCA.  Chúng tôi sẽ trao đổi với các khách hàng là đối tượng phải thực hiện các thủ tục tiếp theo. 

Công ty của tôi cần làm gì với tư cách là một khách hàng doanh nghiệp? 

Để xác định tình trạng thuế của quý khách hàng theo FATCA, chúng tôi có thể cần quý khách hàng cung cấp các thông tin/tài liệu bổ sung. Tài liệu này có thể là mẫu tờ khai của HSBC hoặc biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ lấy từ IRS. Chúng tôi sẽ liên hệ với các khách hàng bị ảnh hưởng là những đối tượng mà cần phải hoàn tất các biểu mẫu này, trao đổi cụ thể về thời điểm mà các biểu mẫu phải được hoàn tất.

FATCA có thay thế các quy định thuế hiện hành mà công ty của tôi đã tuân thủ?

FATCA không thay thế các chế độ thuế hiện hành của Hoa Kỳ, tuy nhiên, FATCA bổ sung các yêu cầu và tăng thêm tính phức tạp của các quy định thuế hiện hành mà quý khách hàng đã biết. Trong trường hợp quý khách hàng cần thêm ý kiến tư vấn về tình trạng thuế của mình hoặc việc phân nhóm đối tượng theo FATCA, quý khách hàng cần liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế.

Tại sao các Ngân Hàng khác yêu cầu cung cấp các tài liệu khác so với yêu cầu của HSBC?

Cách thức mà các Ngân Hàng và Tổ Chức Tài Chính thu thập thông tin từ khách hàng để xác định tình trạng thuế của khách hàng theo quy định của FATCA có thể khác nhau. Điều này có nghĩa là trong một số trường hợp, quý khách hàng được HSBC yêu cầu cung cấp tài liệu khác so với yêu cầu của một Ngân Hàng khác.

HSBX không tư vấn về tình trạng thuế hoặc về phân nhóm của quý khách hàng theo FATCA. Trong trường hợp quý khách hàng cần được hỗ trợ thêm, quý khách hàng có thể truy cập trang thông tin điện tử của IRS hoặc liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế.

Tần suất mà tôi sẽ phải cung cấp thông tin vì các mục đích của FATCA?

FATCA là quá trình được tiến hành liên tục. Trong trường hợp thông tin tài khoản của quý khách hàng thay đổi, chúng tôi có thể phải liên hệ với quý khách hàng để lấy thông tin/tài liệu bổ sung để chúng tôi có thể cập nhật phân nhóm tài khoản của quý khách hàng theo FATCA.

Trong những trường hợp nào HSBC cần phải báo cáo thông tin liên quan đến tài khoản công ty của tôi cho cơ quan thuế địa phương hoặc cho IRS?

Mục đích của FATCA là để ngăn chặn việc các Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ (xem phần giải thích từ ngữ) sử dụng các Ngân Hàng hoặc Tổ Chức Tài Chính khác để tránh việc Hoa Kỳ đánh thuế đối với thu nhập và tài sản trên toàn cầu của các Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ đó. Vì vậy, HSBCsẽ báo cáo thông tin về các tài khoản được trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ bởi các Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ cho IRS hoặc cơ quan thuế địa phương.  Ngoài ra, HSBC có thể cũng phải báo cáo thông tin về những khách hàng không cung cấp cho chúng tôi các tài liệu theo yêu cầu.

Những thông tin nào sẽ được HSBC báo cáo cho cơ quan thuế địa phương hoặc IRS?

Các thông tin được báo cáo cho IRS hoặc cơ quan thuế địa phương của quý khách hàng sẽ căn cứ trên kết quả phân nhóm khách hàng theo quy định của FATCA.  Thông thường, các thông tin này sẽ là các thông tin cá nhân liên quan đến các chủ sở hữu chính Hoa Kỳ của cơ sở kinh doanh (ví dụ, Tên, Địa Chỉ, Mã Thuế Người Nộp Thuế Hoa Kỳ), và các thông tin liên quan đến tài chính (ví dụ số tài khoản, Số dư/Giá trị Tài Khoản). Chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết với các khách hàng bị ảnh hưởng về các yêu cầu này.

Công ty của tôi cần làm gì?

Loại thông tin và/hoặc tài liệu nào tôi cần cung cấp cho HSBC?

Chúng tôi sẽ liên hệ với các khách hàng là bị ảnh hưởng và cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu chi tiết mà HSBC cần vì các mục đích của FATCA. Các tài liệu đó có thể bao gồm cả các biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ (còn được gọi là chứng nhận khấu trừ hoặc các biểu mẫu W) hoặc bảng tự kê khai về tình trạng theo FATCA. 

HSBC có cung cấp cho tôi tất cả các biểu mẫu mà tôi cần hoàn tất hay không?

Có. Trong trường hợp HSBC yêu cầu quý khách hàng cung cấp thêm thông tin, HSBC sẽ gửi đến quý khách hàng các biểu mẫu có liên quan hoặc hướng dẫn quý khách hàng truy cập trang thông tin điện tử để quý khách hàng có thể tải được các biểu mẫu đó.

HSBC sẽ làm gì nếu tôi không cung cấp thông tin theo yêu cầu của FATCA?

HSBC cam kết sẽ tuân thủ triệt để FATCA. 

Tập Đoàn HSBC có thể không mở thêm tài khoản mới hoặc  cung cấp thêm sản phẩm và dịch vụ cho những khách hàng quyết định không tuân thủ các yêu cầu cung cấp tài liệu của HSBC để xác định tình trạng của khách hàng theo FATCA.

Theo các quy định của FATCA, HSBC có thể chấm dứt quan hệ hợp đồng với các khách hàng quyết định không cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết trong thời hạn luật định.

HSBC cũng có thể phải cung cấp thông tin liên quan đến những khách hàng không cung cấp cho chúng tôi các tài liệu theo yêu cầu.Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể buộc phải khấu trừ thuế đối với một số khoản thanh toán có nguồn gốc Hoa Kỳ vào tài khoản của quý khách hàng.  (Vui lòng xem phần giải thích từ ngữ để biết thêm thông tin về khoản Thuế Khấu Trừ). 

Tôi cần phải làm gì nếu tôi bị ảnh hưởng bởi FATCA?

Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét ảnh hưởng của đạo luật đến khách hàng và sẽ kịp thời phản hồi cho các khách hàng là đối tượng bị ảnh hưởng.  Để biết thêm thông tin về FATCA, quý khách hàng vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của IRS (xem các đường dẫn có có liên quan), hoặc liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế để được tư vấn.

Xin lưu ý là quý khách hàng có thể nhận được nhiều yêu cầu cung cấp tài liệu trong trường hợp quý khách hàng có mối quan hệ với các thành viên khác nhau của Tập Đoàn HSBC. Quý khách hàng cần phản hồi tất cả các yêu cầu cung cấp tài liệu đó ngay cả trong trường hợp quý khách hàng cho rằng đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

Xin lưu ý rằng HSBC không đưa ra ý kiến tư vấn về thuế. Đối với các câu hỏi liên quan đến thuế, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế hoặc tham khảo trang thông tin điện tử của IRS.

(Trang được cập nhật vào Tháng 08/18)