Top of main content

Tổng quan về FATCA

Dịch Vụ Tài Chính Doanh Nghiệp – Việt Nam

Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối Với Tài Khoản Nước Ngoài (FATCA) là một đạo luật mới được Bộ Tài Chính Hoa Kỳ và Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) ban hành để  ngăn chặn tình trạng trốn thuế tại Hoa Kỳ. Ngân Hàng HSBC cam kết sẽ tuân thủ hoàn toàn FATCA tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ nơi HSBC hoạt động theo đúng lộ trình luật định. Điều này có nghĩa là HSBC có thể phải báo cáo thông tin về các tài khoản Hoa Kỳ cho cơ quan quản lý Thuế của Hoa Kỳ, là Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS)

Để xác định tình trạng thuế của quý khách  theo quy định trong FATCA, Ngân Hàng cần thu thập một số tài liệu nhất định. Các tài liệu này là các tờ khai theo mẫu của Ngân Hàng HSBC và/hoặc biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ để quý khách kê khai và xác nhận với chúng tôi về tình trạng thuế của quý khách cho mục đích nêu trên. Ngân Hàng cũng có thể cần một số tài liệu liên quan đến việc thành lập của quý khách , ví dụ như giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương trong đó xác định nơi quý công ty được thành lập.

Vui lòng gửi đầy đủ hồ sơ cho Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng hoặc gửi trực tiếp cho văn phòng/ chi nhánh của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) nơi quý khách hàng giao dịch. Trong trường hợp Quý khách  gặp khó khăn trong việc in (các) biểu mẫu cần thiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Vui lòng đọc kỹ các thông tin và chọn loại biểu mẫu phù hợp với quý khách hàng. Trong trường hợp quý khách cần được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế. HSBC không thể cung cấp dịch vụ tư vấn thuế.

Đường dẫn đến Biểu Mẫu W-9: Đây là đường dẫn để truy cập  mẫu xác nhận khấu trừ được gọi là Biểu Mẫu ‘W9’ trên trang thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Quý khách cần hoàn tất biểu mẫu này để xác nhận tình trạng thuế thuộc Hoa Kỳ.

Đường dẫn đến Biểu Mẫu W-8: Đây là đường dẫn để truy cập giấy xác nhận khấu trừ được gọi là Biểu Mẫu ‘W8’ trên trang thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Đây là bộ các biểu mẫu mà quý khách hàng cần hoàn tất một biểu mẫu phù hợp để xác nhận tình trạng thuế không thuộc Hoa Kỳ.

Ðể hỗ trợ Quý khách tốt hơn trong quá trình hoàn thành các Biểu Mẫu W của IRS, chúng tôi cung cấp thêm cho Quý khách thông tin hướng dẫn để hoàn thành Biểu Mẫu W-9, W-8BEN W-8BEN-E.

Tờ khai HSBC: Đây là một biểu mẫu riêng của ngân hàng HSBC dành cho tình trạng thuế không liên quan đến Hoa Kỳ mà Quý khách có thể sử dụng thay cho mẫu W-8 của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Quý khách cần đọc kỹ để đảm bảo biểu mẫu này phù hợp với hoạt động của quý tổ chức. Nếu Quý khách thấy các điều kiện nêu trong biểu mẫu này chưa phù hợp, vui lòng không sử dụng tờ khai này và dùng các Biểu Mẫu khai thuế sẵn có của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (Các Biểu Mẫu W 8 hoặc Mẫu W 9).

(Trang được cập nhật vào Tháng 8/18)