Top of main content

Tổng quan về FATCA

Tài Chính Cá Nhân và Quản Lý Tài Sản – Việt Nam

HSBC tự hào về cam kết sẽ tuân thủ hoàn toàn FATCA tại tất cả các quốc gia nơi HSBC hoạt động. Các ngân hàng và tổ chức tài chính khác cũng sẽ chịu tác động bởi FATCA. Tuy nhiên, cách thức tiếp cận FATCA của các ngân hàng và tổ chức tài chính khác có thể khác với cách thức của HSBC.

HSBC đang xem xét ảnh hưởng của quy định pháp luật nêu trên đối với quý khách hàng nhằm xác định liệu HSBC có nghĩa vụ phải báo cáo thông tin cho Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế trong nước hay không. HSBC có thể sẽ liên lạc với quý khách hàng để yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu nhằm xác định diện chịu thuế của quý khách hàng theo FATCA.

Xin lưu ý rằng, quý khách hàng có thể nhận được nhiều yêu cầu cung thông tin trong trường hợp quý khách hàng duy trì quan hệ với các thành viên khác của Tập Đoàn HSBC. Vì vậy, việc quý khách hàng phản hồi tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin có tính quan trọng ngay cả trong trường hợp quý khách hàng tin rằng mình đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

Thông tin bổ sung

Đường dẫn đến Biểu Mẫu W-9: Đây là đường dẫn để truy cập mẫu xác nhận khấu trừ được gọi là Biểu Mẫu ‘W9’ trên trang thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Quý khách cần hoàn tất biểu mẫu này để xác nhận tình trạng thuế thuộc Hoa Kỳ.

Đường dẫn đến Biểu Mẫu W-8 : Đây là đường dẫn để truy cập giấy xác nhận khấu trừ được gọi là Biểu Mẫu ‘W8’ trên trang thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. Đây là bộ các biểu mẫu mà quý khách hàng cần hoàn tất một biểu mẫu phù hợp để xác nhận tình trạng thuế không thuộc Hoa Kỳ.

Để hỗ trợ Quý khách tốt hơn trong quá trình hoàn thành các Biểu Mẫu W của IRS, chúng tôi cung cấp thêm cho Quý khách thông tin hướng dẫn để hoàn thành Biểu Mẫu W-9W-8BEN

(Trang được cập nhật vào Tháng 4/2020)