Top of main content

Nejčastější dotazy zákazníků

Komerční bankovnictví – Česká republika

Celkový přehled FATCA

Co je to FATCA?

FATCA je zkratka pro zákon o poskytování informací o zahraničních účtech pro daňové účely (Foreign Account Tax Compliance Act). Je to nový zákon, který má v USA zamezit daňovým únikům.

Zákon byl připraven Ministerstvem financí Spojených států amerických (United States Department of Treasury) a Finančním úřadem Spojených států amerických (US Revenue Service, IRS) pro zajištění efektivnějšího výběru daní. Má zabránit situaci, kdy američtí daňoví poplatníci (viz přehled pojmů) využívají bankovních a jiných finančních služeb, aby se vyhnuli placení daní ze svých příjmů a majetku.

Předpokládá se, že řada zemí a teritorií podepíše s vládou Spojených států amerických mezivládní dohodu (inter-governmental agreement, IGA), která naplňování zákona FATCA řeší. Podpis dohody v podstatě znamená, že se zákon FATCA stane součástí národní legislativy dané země a teritoria (viz přehled pojmů pro definice mezivládní dohoda).

Jaké má FATCA dopady?

Banky a další finanční instituce budou muset jednou ročně vykazovat informace o finančních účtech, jejichž přímým nebo nepřímým majitelem je americký daňový poplatník.

HSBC se zavázala, že bude nařízení zákona FATCA v celém rozsahu dodržovat ve všech zemích a teritoriích, ve kterých působí. Proto je třeba prověřit celou databázi našich zákazníků, ověřit jejich status dle pravidel FATCA a v případě potřeby je kontaktovat s žádostí o doplnění informací a předložení dalších dokladů.

Jak mohu zjistit, zda se mě FATCA týká?

Zákon FATCA se týká jak jednotlivců, tak firemních zákazníků, kteří jsou považováni za americké daňové poplatníky (viz přehled pojmů). Zákon FATCA se také dotýká některých typů podniků s americkými vlastníky.

Kdy nabývá zákon FATCA účinnosti?

Zákon FATCA nabyl účinnosti k 1. červenci 2014.

HSBC se zavázala, že bude nařízení zákona FATCA v celém rozsahu a v příslušných termínech plnit ve všech zemích a teritoriích, kde podniká.

Je HSBC jediná banka, na kterou se FATCA vztahuje?

Ne. Zákonem FATCA se musí zabývat všechny banky a další finanční instituce. Každá ale může zvolit jiný přístup k jeho realizaci. HSBC se zavázala, že bude nařízení zákona FATCA v celém rozsahu plnit ve všech zemích a teritoriích, kde podniká.

Týká se mě to?

Platí FATCA pro osobní i firemní účty?

Zákon FATCA bude mít důsledky pro jednotlivce i firmy, kteří mají u HSBC účet,
pojistnou nebo jinou smlouvu.

Týká se to pouze firem z US?

Ne. Zákon FATCA má mnohem větší dopady. HSBC bude kontaktovat řadu svých firemních zákazníků na celém světě, u kterých bude nutné zjistit jejich status podle FATCA. Cílem tohoto procesu je identifikovat ty zákazníky, u kterých nám vznikne podle FATCA informační povinnost. Se zákazníky, kteří budou muset podniknout další kroky, budeme dále komunikovat.

Co musí firemní zákazníci v této souvislosti udělat?

Může se stát, že abychom mohli určit vaše daňové postavení podle FATCA, budeme od vás potřebovat další informace/podklady, například, ve formě prohlášení pro HSBC nebo daňový formulář vyplněný pro IRS. Se zákazníky, kterých se FATCA dotkne, se spojíme a dohodneme se, dokdy je nutné tyto podklady předložit.

Nahrazuje FATCA stávající daňová pravidla US, podle kterých se dnes řídím?

Zákon FATCA nenahrazuje stávající daňový režim Spojených států. Je ale pravda, že přináší další požadavky a může pravidla, podle kterých se dnes řídíte, dále zkomplikovat. Doporučujeme vám vyhledat služby profesionálního daňového poradce a svou daňovou situaci a status podle FATCA si vyjasnit.

Jiná banka po mně chce jiné dokumenty, než HSBC – proč?

Každá banka a finanční instituce se může rozhodnout pro jiné řešení své nové povinnosti shromažďovat informace od zákazníků a posuzovat jejich status podle FATCA. Může to tedy znamenat, že jiná banka si od vás vyžádá jiné informace, než HSBC.

HSBC nemůže v souvislosti s FATCA a klasifikací zákazníků nabízet žádné poradenství. Potřebujete-li v této souvislosti další pomoc, doporučujeme vám navštívit webovou stránku IRS (v angličtině) nebo vyhledat služby profesionálního daňového poradce.

Jak často budu muset informace pro účely FATCA vykazovat?

Zákon FATCA ustavuje dlouhodobý proces. Pokud se informace o vašem účtu jakkoli změní, budeme vás muset kontaktovat s žádostí o další údaje/podklady tak, abychom mohli klasifikaci vašeho účtu pro potřeby FATCA změnit.

Za jakých okolností musí HSBC informace o mém účtu posílat daňovému úřadu nebo IRS?

Smyslem zákona FATCA je zamezit situaci, kdy američtí daňoví poplatníci (viz přehled pojmů) využívají bankovní a jiné finanční služby k tomu, aby se vyhnuli placení daní z příjmu a majetku. HSBC proto bude informovat IRS nebo místní daňové úřady o všech účtech, jejichž přímým nebo nepřímým majitelem je americký daňový poplatník. HSBC bude navíc muset předložit i informace o těch zákaznících, kteří nám požadované podklady nedodají.

Jaké údaje bude HSBC posílat daňovému úřadu nebo IRS?

Informační povinnosti vůči IRS nebo místnímu daňovému úřadu závisí na klasifikaci zákazníka pro potřeby FATCA. Informace, které musíme předkládat jsou obvykle osobního charakteru a týkají se amerických majitelů firmy s podstatným podílem (například, jméno, adresa, daňové identifikační číslo). Musíme vykazovat i informace finančního charakteru (například, číslo účtu, zůstatek na účtu). S dotčenými zákazníky se spojíme a budeme je podrobněji informovat.

Co musím udělat?

Jaké informace a/nebo podklady po mně bude HSBC vyžadovat?

S dotčenými zákazníky se spojíme a budeme je podrobně informovat, jaké informace a podklady od nich HSBC pro potřeby FATCA potřebuje. Může se jednat o americká daňová přiznání (konkrétně o formuláře IRS, s názvem „W“) nebo prohlášení o statutu FATCA.

Zajistí mi HSBC všechny potřebné formuláře k vyplnění?

Ano. Pokud od vás HSBC bude potřebovat další informace, buď vám sami příslušné formuláře pošleme nebo vás odkážeme na webové stránky, kde si je budete moci stáhnout.

Do kdy musím požadované informace a/nebo podklady předložit?

V principu budou muset zákazníci požadované podklady a informace dodat v termínu, uvedeném v našem dopisu nebo emailu.

Jak bude HSBC postupovat v případě, že požadované informace neposkytnu?

HSBC se zavázala, že bude nařízení zákona FATCA v celém rozsahu plnit ve všech zemích a teritoriích, kde podniká.

Může se stát, že skupina HSBC zákazníkům, kteří se rozhodnou, že s požadavky HSBC nesouhlasí a že nedodají podklady nutné k jejich klasifikaci dle FATCA, neumožní otevřít nový účet a odmítne jim poskytovat další služby a produkty.

V souladu s ustanoveními zákona FATCA může HSBC ukončit obchodní vztahy se zákazníky, kteří se rozhodnou, že potřebné informace a podklady v termínech stanovených příslušnými právními předpisy nedodají.

HSBC navíc bude muset vykazovat údaje o zákaznících, kteří nám potřebné informace nedodají. Dále je možné, že budeme muset uplatnit srážkovou daň na některé platby, které budou připsané na váš účet a které budou pocházet z US (viz přehled pojmů pro definice srážková daň).

Co musím udělat v případě, že se mě FATCA týká?

HSBC bude v následujících měsících pečlivě sledovat a vyhodnocovat dopady nového zákona na naše zákazníky. S dotčenými zákazníky se včas spojíme. Další informace o zákoně FATCA naleznete na webové stránce IRS, případně můžete vyhledat pomoc daňového experta nebo poradce.

Dále chceme upozornit, že v případě, že máte obchodní vztahy s několika různými členy skupiny HSBC, může se stát, že dostanete několik žádostí o doplnění informací. Na všechny tyto žádosti musíte odpovědět, i když jste stejné informace již jednou poskytli.

Připomínáme, že HSBC nemůže poskytovat daňové poradenství. V případě jakýchkoli nejasností se, prosím, spojte se svým daňovým poradcem nebo navštivte webovou stránku IRS (v angličtině).

(Poslední aktualizace stránky: říjen 2022)