Top of main content

Přehled pojmů FATCA

Komerční bankovnictví – Česká republika

Zahraniční finanční instituce (foreign financial institution, FFI)

Zahraniční finanční instituce znamená nonamerické finanční instituce. Zákon FATCA obsahuje dlouhou a podrobnou definici zahraniční finanční instituci, do které spadají například: banky, správci majetku, investiční fondy a některé typy pojišťoven.

Formuláře IRS

Prohlášení o srážkové dani (withholding certificate, W form) jedná se o americká daňová přiznání od IRS.

Formulář W-9, je žádost o daňové identifikační číslo poplatníka a certifikaci. Tento americký daňový formulář vyplňuje majitel účtu a potvrzuje tak, že je americkým poplatníkem. Formuláře série W-8 se v současnosti používají pro zahraniční osoby (včetně právnických osob), které prohlašují, že nejsou americkým daňovým poplatníkem. Předkládající osoba prohlašuje, že je cizinec bez trvalého pobytu v US nebo zahraniční právnická osoba. Formulář W-8BEN nebo W-8BEN-E umožňuje snížit výši srážkové daně na příjmy z amerických zdrojů. Tyto formuláře se budou používat u zákazníků, kteří nejsou z US a kteří chtějí svůj status vykázat pro potřeby FATCA.

Mezivládní dohoda (inter-governmental agreement, IGA)

IGA je mezivládní dohoda, kterou podepisuje vláda US s vládami některých jiných zemí nebo teritorií za účelem implementace zákona FATCA do právního rámce partnerské země nebo teritoria, které pak bude moci zákon FATCA prosazovat. Podle dohody musí finanční instituce dané země nebo teritoria vykazovat informace o účtech amerických zákazníků buď:

 • přímo IRS
 • nebo daňovému úřadu dané země nebo teritoria.

Finanční úřad US (Internal Revenue Service, IRS)

IRS je americká vládní agentura odpovědná za výběr daní a prosazování daňových zákonů.

Nefinanční zahraniční osoba (non-financial foreign entity, NFFE)

Nefinanční zahraniční osoba je právnická osoba, která není založena ani registrována v US a která nesplňuje podmínky definované pro zahraniční finanční instituce. Patří sem, například:

 • aktivní/obchodní společnosti, obchodované i neobchodované na burze
 • expertní a profesní kanceláře a firmy
 • některé osoby s pasivními příjmy (tzn. nejsou to aktivní/obchodní společnosti)
 • charitativní organizace.

Daňové identifikační číslo (tax identification number, TIN)

Americká obdoba daňové identifikační číslo.

U jednotlivců se jedná číslo sociální pojištění. U právnických osob se jedná o
identifikační číslo zaměstnavatele.

Specifický americký daňový poplatník

Pojmem „specifický americký daňový poplatník“ se myslí jakýkoli americký daňový poplatník s výjimkou následujících:

 1. společnost, jejíž akcie jsou v daném kalendářním roce běžně obchodovány na jedné nebo více burzách;
 2. jakákoli společnost, která je členem stejné širší obchodní skupiny jako společnost, jejíž akcie jsou v daném kalendářním roce běžně obchodovány na jedné nebo více burzách;
 3. každá společnost vyňatá z daňové povinnosti dle federálních daňových zákonů US nebo individuální důchodové pojištění;
 4. Spojené státy a všechny agentury, úřady a organizace plně ve vlastnictví Spojených států;
 5. všechny státy US, federální distrikt Columbia, všechna teritoria US, všechny jejich samosprávné jednotky a všechny agentury, úřady a organizace plně ve vlastnictví výše uvedených;
 6. všechny banky registrované nebo podnikající dle zákonů Spojených států (včetně zákonů o federálním distriktu Columbia) nebo zákonů některého ze států US;
 7. všechny realitní investiční společnosti;
 8. všechny regulované investiční společnosti a všechny osoby registrované Komisí pro cenné papíry US dle Zákona o investičních společnostech z roku 1940;
 9. všechny běžné svěřenecké fondy;
 10. všechny trusty a fondy vyňaté z daňové povinnosti nebo považované za charitu nebo nadaci;
 11. obchodník s cennými papíry, komoditami, deriváty nebo finančními instrumenty, který je jako takový registrován dle zákonů Spojených států nebo zákonů některého ze států US;
 12. makléř;
 13. všechny trusty a fondy vyňaté z daňové povinnosti v rámci programu daňových úlev, programu anuity veřejného školství nebo jiného vládního programu.

Americký daňový poplatník

Pojmem „americký daňový poplatník“ znamená:

 • občan US nebo rezident v US
 • společnost založená a registrovaná ve Spojených státech nebo podle zákonů Spojených států nebo zákonů některého ze států US nebo zákonů federálního distriktu Columbia
 • akciová společnost založená a registrovaná ve Spojených státech nebo podle zákonů Spojených států nebo zákonů některého ze států US nebo zákonů federálního distriktu Columbia
 • všechny majetkové fondy nebo svěřenecké fondy s výjimkou zahraničních majetkových fondů nebo zahraničních svěřeneckých fondů (viz Daňový zákoník US, paragraf 7701(a)(31), pro definice zahraničního majetkového fondu a zahraničního svěřeneckého fondu)
 • osoba, která splňuje podmínku zásadní přítomnosti
 • jakákoli jiná osoba, která není cizinec.

Občan US

Pojmem „občan US“ znamená:

 • osoba narozená v US
 • osoba, jejíž jeden rodič je občanem US
 • bývalý cizinec, který získal občanství US
 • osoba narozená v Portoriku
 • osoba narozená v Guamu
 • osoba narozená na Amerických Panenských ostrovech.

Srážková daň

Podle zákona FATCA se na „zdanitelné platby“ u institucí, které neplní podmínky FATCA, a/nebo zákazníků, kteří nepředloží požadované podklady, vztahuje srážková daň ve výši 30%.

Pojmem „zdanitelná platba“ znamená:

 • fixní nebo zjistitelný, roční nebo pravidelný příjem na území US – a to včetně splátek úroků a dividend (toto nařízení začíná platit 1. července 2014)
 • všechny hrubé příjmy z prodeje nebo jiné likvidace majetku, který může vést k výplatě úroků nebo dividend ze zdrojů na území US (toto nařízení začíná platit 1. ledna 2017).

Platí ale celá řada výjimek, včetně výjimek na příjmy z amerických firem.

(Poslední aktualizace stránky: říjen 2022)