Top of main content

Najczęściej zadawane pytania dotyczące FATCA

Bankowość Komercyjna – Polska

Informacje ogólne dotyczące FATCA

Co to jest FATCA?

FATCA oznacza Ustawę o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych
(ang. Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). Jest to nowy akt prawny uchwalony w celu przeciwdziałania uchylaniu się od płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych.

Celem FATCA, uchwalonej przez Departament Skarbu USA oraz amerykański Urząd Podatkowy (Internal Revenue Service, IRS), jest poprawa zgodności z przepisami podatkowymi poprzez zapobieganie wykorzystywaniu Banków i innych instytucji finansowych przez osoby podlegające obowiązkowi podatkowemu w USA (patrz wykaz terminów) w celu uniknięcia opodatkowania dochodu lub aktywów zgodnie z prawem amerykańskim.

Przewiduje się, że znaczna liczba państw na całym świecie podpisze z rządem Stanów Zjednoczonych umowy międzyrządowe (IGA) związane z przestrzeganiem FATCA. W efekcie podpisania tych umów postanowienia FATCA staną się częścią prawa krajowego tych państw. Definicja umowy międzyrządowej IGA znajduje się w wykazie terminów.

Jakie skutki niesie za sobą uchwalenie FATCA?

Banki i inne instytucje finansowe będą zobowiązane do corocznego przekazywania informacji o rachunkach posiadanych pośrednio lub bezpośrednio przez osoby podlegające obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych.

HSBC dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć pełną zgodność z przepisami FATCA we wszystkich krajach lub na terytoriach, w których działa. Dokonujemy zatem skrupulatnego przeglądu naszej bazy obecnych klientów w celu ustalenia ich statusu w świetle FATCA i w razie konieczności będziemy kontaktować się z klientami w celu uzyskania dalszych informacji i dokumentów.

Jak sprawdzić, czy ustawa mnie dotyczy?

Ustawę FATCA stosuje się zarówno w odniesieniu do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, którzy są traktowani jako „osoby podlegające obowiązkowi podatkowemu w USA” dla celów rozliczeń podatkowych
w USA. FATCA dotyczyć będzie także niektórych rodzajów przedsiębiorstw z amerykańskimi właścicielami.  Termin „osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu w USA” oznacza (między innymi):

  • Obywatela Stanów Zjednoczonych, w tym osobę fizyczną urodzoną w Stanach Zjednoczonych,
    ale mieszkającą w innym państwie (która nie zrzekła się obywatelstwa amerykańskiego)
  • Osobę mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, w tym posiadacza amerykańskiej zielonej karty
  • Osoby, które spędzają w Stanach Zjednoczonych znaczną część roku
  • Amerykańskie spółki kapitałowe, spółki osobowe, masy majątkowe i zarządy powiernicze.       

W ciągu nadchodzących miesięcy będziemy analizować wpływ ustawy na naszych klientów i w stosownym trybie przekazywać dalsze informacje klientom, których zmiany dotyczą.

Więcej informacji dotyczących FATCA można znaleźć na ;stronie internetowej IRS lub poprzez kontakt
z doradcą podatkowym.

Kiedy FATCA wchodzi w życie?

Planowaną datą wejścia w życie przepisów FATCA jest 1 lipca 2014 r.  HSBC dokłada wszelkich starań,
aby w wyznaczonych ustawowo terminach osiągnąć pełną zgodność z przepisami FATCA we wszystkich krajach lub na terytoriach, w których działa.

Czy HSBC jest jedynym bankiem podlegającym postanowieniom FATCA?

Nie. Ustawie FATCA podlegają wszystkie banki i inne instytucje finansowe, jednak ich podejście do wdrożenia postanowień ustawy może być inne. HSBC dokłada wszelkich starań, aby w wyznaczonych ustawowo terminach osiągnąć pełną zgodność z przepisami FATCA we wszystkich krajach lub na terytoriach, w których działa.

Czy FATCA dotyczy mnie?

Czy postanowieniom FATCA podlegają klienci indywidualni czy biznesowi?

Przepisom ustawy FATCA podlegają zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, posiadający konto
lub polisę w HSBC lub związani z HSBC umową.

Czy podlegam regulacji tylko w sytuacji, gdy jestem firmą utworzoną zgodnie
z prawem Stanów Zjednoczonych?

Nie. Zasięg FATCA obejmuje więcej podmiotów niż tylko spółki amerykańskie. HSBC skontaktuje się
z wieloma klientami biznesowymi na całym świecie w celu ustalenia ich statusu w zakresie wymaganym przez ustawę FATCA. Celem tych działań jest wskazanie klientów, którzy podlegają obowiązkowi informacyjnemu FATCA. Będziemy kontaktować się z klientami, którzy muszą podjąć stosowne kroki.

Co powinien zrobić klient biznesowy?

W celu ustalenia Państwa statusu podatkowego zgodnie z postanowieniami FATCA możemy wymagać
od Państwa przekazania dodatkowych informacji lub dodatkowych dokumentów. Dokumenty takie mogą obejmować oświadczenie HSBC lub amerykański formularz podatkowy IRS. Skontaktujemy się z klientami zobowiązanymi do wypełnienia takich formularzy, a także przekażemy termin ich wypełnienia.

Czy FATCA zastępuje dotychczas obowiązujące przepisy podatkowe Stanów Zjednoczonych, których przestrzegam?

FATCA nie zastępuje dotychczas obowiązujących przepisów prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych. Może jednak wprowadzić dodatkowe wymagania do istniejących przepisów podatkowych Stanów Zjednoczonych, których Państwo przestrzegają. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących Państwa statusu podatkowego w zakresie przepisów ustawy FATCA, należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą podatkowym.

Czemu inny bank, z którego usług korzystam, poprosił mnie o inne dokumenty niż HSBC?

Banki i instytucje finansowe indywidualnie decydują o formach dostarczenia informacji przez swoich klientów w celu ustalenia ich statusu podatkowego wynikającego z przepisów FATCA. Może to oznaczać,
że w określonych przypadkach będą Państwo proszeni o dostarczenie do HSBC dokumentacji innej niż do innego banku, bądź instytucji.

HSBC nie udziela porad dotyczących Państwa statusu podatkowego lub kwalifikacji podatkowej według FATCA. W celu uzyskania dalszego wsparcia proponujemy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej IRS (w języku angielskim) lub skontaktować z doradcą podatkowym.

Jak często będę musiał(a) dostarczać informacje dla celów zachowania zgodności z postanowieniami FATCA?

Przestrzeganie postanowień FATCA jest procesem ciągłym. Jeśli zmienią się informacje dotyczące Państwa rachunku, HSBC może być zobowiązany do skontaktowania się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dodatkowych dokumentów umożliwiających zaktualizowanie klasyfikacji Państwa rachunku
w zakresie ustawy FATCA.

W jakich okolicznościach HSBC będzie musiał przekazać informacje o moim koncie do IRS lub lokalnego organu podatkowego?

Celem FATCA jest zapobieganie wykorzystywaniu banków i innych instytucji finansowych przez osoby podlegające obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych (patrz wykaz terminów) w celu uniknięcia, wymaganego zgodnie z prawem amerykańskim, opodatkowania dochodu lub aktywów uzyskanych na całym świecie. HSBC będzie przekazywać do IRS lub lokalnego organu podatkowego informacje dotyczące wszystkich rachunków posiadanych pośrednio lub bezpośrednio przez osobę podlegającą obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych. Ponadto do obowiązków HSBC może należeć przekazanie informacji o klientach, którzy nie dostarczyli wymaganej przez nas dokumentacji.

Jakie informacje Bank HSBC przekaże mojemu lokalnemu organowi podatkowemu lub IRS?

Informacje przekazywane do IRS lub lokalnego organu podatkowego klienta będą zależeć od klasyfikacji klienta według FATCA. Będą to zazwyczaj informacje o charakterze osobistym dotyczące amerykańskich właścicieli firm (np. imię i nazwisko, adres, amerykański numer identyfikacji podatkowej) oraz o charakterze finansowym (np. numer rachunku, saldo/wartość rachunku). Szczegółowe wymagania będziemy przekazywać klientom podlegającym ustawie.

Co powinienem zrobić?

Jakich informacji i/lub dokumentów może oczekiwać ode mnie HSBC?

Będziemy kontaktować się z klientami podlegającymi ustawie i przekażemy wszystkie szczegóły dotyczące informacji/dokumentów wymaganych przez HSBC dla celów wdrożenia postanowień FATCA. Dokumentacja może obejmować amerykańskie formularze podatkowe (zwane także zaświadczeniami o pobraniu podatku
u źródła lub formularzami W) lub dobrowolną deklarację statusu zgodnie z FATCA.

Czy otrzymam od HSBC wszystkie konieczne formularze do wypełnienia?

Tak. Jeśli Bank HSBC będzie potrzebował od Państwa dalszych informacji, przekaże Państwu odpowiednie formularze lub przekieruje na stronę internetową, z której można je pobrać.

W jakim terminie muszę przekazać wymagane informacje i/lub dokumenty związane z FATCA?

Klienci powinni dostarczyć wymagane dokumenty i informacje w terminie określonym w komunikacie.

Jakie kroki podejmie HSBC, jeśli nie przekażę informacji wymaganych na mocy FATCA?

Zgodnie z postanowieniami FATCA Bank HSBC może rozwiązać umowę z klientem, który odmówi przekazania niezbędnych informacji i dokumentów w wyznaczonym ustawowo terminie. Ponadto Bank HSBC może być zobowiązany do przekazania informacji o klientach, którzy nie dostarczyli wymaganej przez nas dokumentacji, jak również do potrącenia podatku z wpływów pochodzenia amerykańskiego na konto klienta (więcej informacji o podatku pobieranym u źródła znjadą Państwo w wykazie terminów).

Co zrobić, jeśli podlegam przepisom FATCA?

W ciągu nadchodzących miesięcy będziemy analizować wpływ ustawy na naszych klientów i w stosownym trybie kontaktować się z klientami, których zmiany dotyczą. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących FATCA prosimy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej IRS
lub skontaktować z doradcą podatkowym.

Jeżeli utrzymują Państwo relacje z różnymi obszarami biznesowymi Grupy HSBC, mogą Państwo otrzymać więcej niż jedną prośbę o dokumentację. Istotne jest, aby odpowiedzieli Państwo na wszystkie zapytania, nawet jeśli są Państwo przekonani, że już udzielili niezbędnych informacji.

Należy pamiętać, że HSBC nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań związanych
z kwestiami podatkowymi prosimy skontaktować się z doradcą podatkowym lub zapoznać się z informacjami podanymi na stronie internetowej IRS (w języku angielskim).

(Ostatnia aktualizacja strony: styczeń 2021 r)