Top of main content

Wykaz terminów dotyczących FATCA

Bankowość Komercyjna – Polska

Zagraniczna Instytucja Finansowa (ang. Foreign Financial Institution, FFI)

FFI oznacza zagraniczną instytucję finansową. Odnosi się do instytucji finansowych innych niż amerykańskie. Ustawa FATCA zawiera obszerną definicję FFI i obejmuje podmioty takie jak banki, instytucje powiernicze, fundusze inwestycyjne oraz niektóre rodzaje firm ubezpieczeniowych..

Formularze IRS

Zaświadczenia o pobraniu podatku u źródła (zwane także formularzami W) to formularze IRS.

Formularz W-9 to wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej wraz z zaświadczeniem. Ten formularz podatkowy dostarczany jest przez posiadacza konta w celu potwierdzenia jego statusu jako osoby podlegającej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Formularze W-8 stosują obecnie podmioty zagraniczne (w tym spółki kapitałowe) w celu potwierdzenia statusu osoby niepodlegającej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Formularz stanowi, że dany podmiot jest obcokrajowcem niebędącym rezydentem
lub zagraniczną spółką kapitałową, co pozwala uniknąć pobrania podatku u źródła lub zmniejszenia jego kwoty względem dochodu o pochodzeniu amerykańskim. Formularze te umożliwią klientom spoza Stanów Zjednoczonych potwierdzenie ich statusu w zakresie przepisów FATCA.

Umowa międzyrządowa (ang. Inter-Governmental Agreement, IGA)

Umowa międzyrządowa to umowa zawarta pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych oraz niektórymi państwami/terytoriami w celu zapewnienia zgodności prawodawstwa danego kraju/terytorium z postanowieniami FATCA, oraz wdrożenia tych postanowień. Umowa międzyrządowa wprowadzi wymóg przekazywania przez instytucje finansowe informacji o prowadzonych przez nie amerykańskich rachunkach:

 • bezpośrednio do IRS
 • lub do lokalnego organu podatkowego w kraju/na terytorium rezydenta.

Amerykański Urząd Podatkowy (ang. Internal Revenue Service, IRS)

IRS to amerykańska agencja rządowa odpowiedzialna za pobieranie podatków oraz egzekwowanie prawa podatkowego.

Zagraniczny Podmiot Niefinansowy (ang. Non-Financial Foreign Entity, NFFE)

Zagraniczny Podmiot Niefinansowy to podmiot nieutworzony zgodnie z prawem amerykańskim,
który nie odpowiada definicji Zagranicznej Instytucji Finansowej. Termin ten obejmuje:

 • spółki handlowe lub przedsiębiorstwa aktywnie działające (prywatne lub notowane na giełdzie)
 • profesjonalne firmy usługowe
 • niektóre podmioty bierne (tj. niebędące aktywnym przedsiębiorstwem/spółką handlową)
 • organizacje charytatywne.

Numer identyfikacji podatkowej (ang. Tax Identification Number, TIN)

Termin stosowany przez IRS: numer identyfikacji podatkowej (ang. Tax Identification Number). W odniesieniu do osoby fizycznej będzie to numer amerykańskiego ubezpieczenia społecznego, w odniesieniu do organizacji to numer identyfikacyjny pracodawcy (ang. Employer Identification Number).

Określona osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych

Termin „określona osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych” oznacza wszystkie osoby podlegające obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych poza:

 1. spółką kapitałową, której udziały są przedmiotem obrotu na co najmniej jednym ustanowionym rynku papierów wartościowych w roku kalendarzowym;
 2. spółką kapitałową będącą członkiem tej samej grupy co spółka kapitałowa, której udziały są przedmiotem obrotu na co najmniej jednym ustanowionym rynku papierów wartościowych w roku kalendarzowym;
 3. organizacją zwolnioną z obowiązku podatkowego na mocy amerykańskiego federalnego prawa podatkowego lub indywidualnego planu emerytalnego;
 4. Stanami Zjednoczonymi lub ich dowolną całkowicie zależną agencją lub organem;
 5. dowolnym stanem, Dystryktem Kolumbii, terytorium USA, ich jednostkami terytorialnymi, lub ich dowolną całkowicie zależną agencją lub organem;
 6. bankami utworzonymi i działającymi zgodnie z prawem amerykańskim (w tym prawem Dystryktu Kolumbii) lub prawem któregokolwiek ze stanów;
 7. spółką inwestycyjną na rynku nieruchomości;
 8. regulowaną spółką inwestycyjną lub podmiotem zarejestrowanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities Exchange Commission) na mocy Ustawy o Spółkach Inwestycyjnych (Investment Company Act) z 1940 roku;
 9. wspólnym zarządem powierniczym;
 10. zarządem powierniczym zwolnionym z opodatkowania lub uznanym za fundusz charytatywny;
 11. podmiotem zajmującym się obrotem papierami wartościowymi, towarami giełdowymi lub pochodnymi instrumentami finansowymi zarejestrowanym zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych
  lub któregokolwiek ze stanów;
 12. domem maklerskim;
 13. zarządem powierniczym podlegającym zwolnieniu z opodatkowania, planowi rent dożywotniej szkoły państwowej lub rządowemu planowi emerytalnemu.

Osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych (US Person, USP)

Termin „osoba podlegająca obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych” oznacza:

 • obywatela lub rezydenta Stanów Zjednoczonych
 • spółkę osobową utworzoną lub zorganizowaną w Stanach Zjednoczonych lub zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych lub w jakimkolwiek stanie lub w Dystrykcie Kolumbii
 • spółkę kapitałową utworzoną lub zorganizowaną w Stanach Zjednoczonych lub zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych lub w jakimkolwiek stanie lub w Dystrykcie Kolumbii
 • masę majątkową lub zarząd powierniczy, oprócz majątku zagranicznego lub zagranicznego zarządu powierniczego (definicja majątku zagranicznego oraz zagranicznego zarządu powierniczego znajduje się w Kodeksie podatkowym, punkt 7701(a)(31))
 • osobę spełniającą kryteria testu dni obecności w Stanach Zjednoczonych
 • jakąkolwiek inną osobę niebędącą cudzoziemcem.

Obywatel Stanów Zjednoczonych

Termin „obywatel Stanów Zjednoczonych” oznacza:

 • osobę urodzoną w Stanach Zjednoczonych
 • osobę, której rodzic jest obywatelem Stanów Zjednoczonych
 • byłego cudzoziemca naturalizowanego jako obywatel Stanów Zjednoczonych
 • osobę urodzoną w Puerto Rico
 • osobę urodzoną na wyspie Guam
 • osobę urodzoną na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

Podatek pobierany u źródła

Na mocy przepisów FATCA podatek pobierany u źródła w wysokości 30% obejmuje „płatności podlegające pobraniu podatku u źródła” w odniesieniu do instytucji finansowych, które nie spełniają wymogów FATCA
i/lub klientów, którzy nie przekażą dokumentów wymaganych przez przepisy FATCA.

Termin „płatności podlegające pobraniu podatku u źródła” oznacza:

 • stały lub zmienny, roczny lub okresowy dochód (ang. fixed or determinable, annual or periodical, FDAP), jeśli płatność pochodzi ze Stanów Zjednoczonych — obejmuje to wszelkie wypłaty odsetek lub dywidend. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 roku.
 • wszelkie wpływy brutto ze sprzedaży lub innego rodzaju zbycia majątku, które mogą generować odsetki lub dywidendy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku).

W różnych sytuacjach, w tym w przypadku dochodu związanego z działalnością gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, stosuje się różne wyjątki.

(Ostatnia aktualizacja strony: styczeń 2021 r)