Top of main content

Câu hỏi thường gặp

Tổng quan về FATCA

FATCA là gì?

FATCA là viết tắt của cụm từ Foreign Account Tax Compliance Act (Đạo Luật Tuân Thủ Thuế Đối Với Các Chủ Tài Khoản Nước Ngoài). Đây là quy định mới để ngăn ngừa  hành vi trốn thuế tại Hoa Kỳ.

Được ban hành bởi Bộ Tài Chính Hoa Kỳ (Bộ Tài Chính) và Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS), mục đích của FATCA là thúc đẩy việc chấp hành tốt hơn các quy định về thuế bằng cách ngăn chặn việc các Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ (xem phần giải thích từ ngữ) sử dụng các Ngân Hàng và Tổ Chức Tài Chính khác để tránh bị Hoa Kỳ đánh thuế đối với thu nhập và tài sản của các Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ đó.

Rất nhiều quốc gia trên thế giới dự kiến sẽ ký các Thỏa Thuận Liên Chính Phủ (IGA) với chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ về việc tuân thủ FATCA. Các Thỏa Thuận Liên Chính Phủ này sẽ cho phép các quy định của FATCA trở thành một bộ phận thuộc pháp luật sở tại của các quốc gia này.  (Vui lòng xem phần giải thích từ ngữ về định nghĩa của IGA)

FATCA có những tác động như thế nào?

Hàng năm, các Ngân Hàng và các Tổ Chức Tài Chính khác sẽ phải báo cáo thông tin về các tài khoản tài chính được trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ bởi Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ.

HSBC đã cam kết tuân thủ triệt để FATCA tại tất cả các quốc gia nơi HSBC hoạt động kinh doanh. Do đó, chúng tôi sẽ rà soát lại cơ sở dữ liệu khách hàng hiện tại để xác định tình trạng nộp thuế theo FATCA của các khách hàng và, khi cần thiết, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để thu thập  thêm thông tin và tài liệu.

Cách thức để tôi biết mình là đối tượng bị ảnh hưởng?

Quy định của FATCA sẽ ảnh hưởng đến  khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, những đối tượng được xem là “Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ” vì các mục đích thu thuế của Hoa Kỳ.  Quy định của FATCA cũng sẽ ảnh hưởng đến một số hình thức hoạt động kinh doanh của các chủ sở hữu Hoa Kỳ.

Thuật ngữ tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ bao gồm (nhưng không giới hạn) các đối tượng sau:

 • Công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả cá nhân được sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng thường trú tại quốc gia khác (cá nhân đó chưa từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ)
 • Tổ chức/cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ, bao gồm cả người có thẻ xanh tại Hoa Kỳ
 • Những tổ chức/cá nhân có thời gian lưu trú đáng kể hàng năm tại Hoa Kỳ
 • Các Công Ty Hoa Kỳ, Công Ty Hợp Danh Hoa Kỳ, quỹ ủy thác Hoa Kỳ và tổ chức nhận ủy thác Hoa Kỳ

Trong một vài tháng sắp tới, chúng tôi sẽ xem xét ảnh hưởng của đạo luật mới đến quý khách hàng, và sẽ kịp thời cung cấp thêm thông tin cho các khách hàng là đối tượng bị ảnh hưởng bởi đạo luật này.

Để biết thêm thông tin về FATCA, quý khách hàng vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của IRS hoặc liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế của quý khách hàng.

FATCA sẽ có hiệc lực vào thời điểm nào?

Quy định của FATCA sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2014.
HSBC cam kết sẽ tuân thủ triệt để FATCA tại tất cả các quốc gia nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh phù hợp với lộ trình của đạo luật.

Có phải HSBC là ngân hàng duy nhất bị ảnh hưởng bởi FATCA?

Không.  Tất cả các Ngân Hàng và Tổ Chức Tài Chính khác sẽ bị ảnh hưởng bởi FATCA, tuy nhiên, cách thức mà mỗi Ngân Hàng và Tổ Chức Tài Chính áp dụng FATCA có thể khác nhau. HSBC cam kết sẽ tuân thủ triệt để FATCA tại tất cả các quốc gia nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh.

HSBC phải làm gì để tuân thủ FATCA?

Để tuân thủ FATCA, HSBC sẽ:

 • Rà soát các khách hàng hiện tại và khách hàng mới để xác định các khách hàng nào phải được báo cáo theo FATCA. Khách hàng doanh nghiệp sẽ được phân nhóm theo quy định của FATCA. (Ví dụ như là Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ, Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài hoặc Tổ Chức Phi Tài Chính Nước Ngoài).
 • Báo cáo thông tin cho IRS hoặc cơ quan thuế địa phương về tất cả các tài khoản được trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ bởi Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ.  Ngoài ra, HSBC có thể cũng phải báo cáo thông tin về những khách hàng không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu cho chúng tôi.

Trong một số trường hợp và khi khách hàng không cung cấp các tài liệu phù hợp hoặc khi thực hiện các hoạt động kinh doanh với các tổ chức không tuân thủ, HSBC có thể phải áp dụng khoản thuế khấu trừ của Hoa Kỳ với mức 30% đối với một số khoản thu nhập có liên quan đến Hoa Kỳ được thanh toán cho những khách hàng đó.

(Vui lòng xem phần giải thích từ ngữ về các định nghĩa Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ, các Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài, Tổ Chức Phi Tài Chính Nước Ngoài và khoản Thuế khấu trừ)

Đạo luật này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tôi?

FATCA được áp dụng đối với khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp?

Quy định của FATCA sẽ ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có tài khoản, chính sách hoặc hợp đồng với HSBC.

Có phải tôi chỉ bị ảnh hưởng nếu tôi là công dân Hoa Kỳ?

Không. Trong trường hợp tài khoản của khách hàng cá nhân đáp ứng bất kỳ một trong bảy tiêu chí sau đây, HSBC có thể yêu cầu thêm thông tin/tài liệu để xác định liệu quý khách hàng có phải là Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng của FATCA hay không.

 • Quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân tại Hoa Kỳ
 • Sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ
 • Địa chỉ tại Hoa Kỳ bao gồm các hòm thư tại Hoa Kỳ
 • Số điện thoại tại Hoa Kỳ
 • Có nhiều lệnh thanh toán thường xuyên để thanh toán các khoản tiền đến một địa chỉ tại Hoa Kỳ hoặc tài khoản được duy trì tại Hoa Kỳ
 • Có Giấy Ủy Quyền đang có hiệu lực hoặc ủy quyền ký kết cho tổ chức/cá nhân có địa chỉ tại Hoa Kỳ
 • Quản lý hoặc có địa chỉ thư điện tử là địa chỉ duy nhất của chủ tài khoản
FATCA có ý nghĩa gì đối với tôi nếu tôi là Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ?

Trong trường hợp quý khách hàng được xem là Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ (xem phần giải thích từ ngữ), quý khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp cho HSBC các thông tin/tài liệu bổ sung. Quý khách hàng cũng có thể truy cập trang thông tin điện tử của IRS để xác định liệu quý khách hàng có cần phải hoàn tất và nộp bất kỳ biểu mẫu IRS nào hay không.

Trong trường hợp quý khách hàng được xác định là Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ (Xem phần giải thích từ ngữ), HSBC sẽ phải báo cáo thông tin về quý khách hàng và tài khoản của quý khách hàng cho cơ quan thuế địa phương hoặc cho IRS hàng năm.

Tuy chúng tôi sẽ trao đổi kịp thời với các khách hàng là đối tượng bị ảnh hưởng, HSBC không đưa ra bất kỳ ý kiến tư vấn nào về FATCA và chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế để trao đổi về tình trạng thuế của quý khách hàng.

FATCA có ý nghĩa gì đối với tôi nếu tôi không phải là Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ?

Đối với đa số khách hàng, ảnh hưởng của FATCA sẽ ở mức tối thiểu và sẽ không có bất kỳ thủ tục nào sẽ được thực hiện.

Tuy nhiên, HSBC vẫn có thể liên hệ với quý khách hàng để xác nhận quý khách hàng là tổ chức/cá nhân phi Hoa Kỳ trong trường hợp chúng tôi có cơ sở để tin rằng quý khách hàng có khả năng là tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ vì các mục đích của FATCA.

FATCA có thay thế các quy định thuế hiện hành mà tôi đã tuân thủ hay không?

FATCA không thay thế các chế độ thuế hiện hành của Hoa Kỳ, tuy nhiên, FATCA bổ sung các yêu cầu và tăng thêm độ phức tạp của các quy định thuế hiện hành mà quý khách hàng đã biết. Chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế để trao đổi về tình trạng thuế của quý khách hàng.

Những thủ tục nào sẽ được thực hiện đối với tài khoản chung được nắm giữ bởi Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ và Tổ Chức/Cá Nhân Phi Hoa Kỳ?

Tài khoản chung trong đó một chủ tài khoản Hoa Kỳ sẽ được xem là tài khoản Hoa Kỳ và do đó toàn bộ tài khoản sẽ chịu sự điều chỉnh của FATCA.

Tần suất mà tôi phải cung cấp thông tin vì các mục đích của FATCA?

FATCA là quá trình được tiến hành liên tục. Trong trường hợp thông tin tài khoản của quý khách hàng thay đổi, chúng tôi có thể phải liên hệ với quý khách hàng để thu thập thông tin/tài liệu bổ sung để có thể cập nhật phân nhóm tài khoản của quý khách hàng theo FATCA.

HSBC sẽ báo cáo những thông tin nào cho cơ quan thuế địa phương của tôi hoặc cho IRS?

Các thông tin được báo cáo cho IRS hoặc cơ quan thuế địa phương của quý khách hàng sẽ phụ thuộc vào kết quả phân nhóm khách hàng theo quy định của FATCA. Thông thường, các thông tin này sẽ là những thông tin cá nhân (ví dụ, Tên, Địa Chỉ, Mã Số Người Nộp Thuế Hoa Kỳ), và những thông tin về tài chính (ví dụ số tài khoản, Số dư/giá trị Tài Khoản). Chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết về các yêu cầu này với các khách hàng bị ảnh hưởng.

Tôi cần làm gì?

Loại thông tin và/hoặc tài liệu nào tôi cần cung cấp cho HSBC?

Chúng tôi sẽ liên hệ với các khách hàng là bị ảnh hưởng và cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu chi tiết mà HSBC cần vì các mục đích của FATCA. Các tài liệu đó có thể bao gồm cả các biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ (còn được gọi là chứng nhận khấu trừ hoặc các biểu mẫu W) hoặc bảng tự kê khai về tình trạng theo FATCA.

HSBC có cung cấp cho tôi tất cả các biểu mẫu mà tôi cần hoàn tất hay không?

Có. Trong trường hợp HSBC yêu cầu quý khách hàng cung cấp thêm thông tin, HSBC sẽ gửi đến quý khách hàng các biểu mẫu có liên quan hoặc hướng dẫn quý khách hàng truy cập trang thông tin điện tử để quý khách hàng có thể tải được các biểu mẫu đó.

Thời điểm tôi phải cung cấp các thông tin và/hoặc tài liệu theo yêu cầu cho FATCA?

Nói chung, quý khách hàng nên nộp các tài liệu và thông tin theo yêu cầu trước ngày được nêu trong các văn thư trao đổi với khách hàng về FATCA.

HSBC sẽ làm gì nếu tôi không cung cấp thông tin theo yêu cầu của FATCA?

HSBC cam kết sẽ tuân thủ triệt để FATCA.

Tập Đoàn HSBC có thể không mở thêm tài khoản mới hoặc cung cấp thêm sản phẩm và dịch vụ cho những khách hàng quyết định không tuân thủ các yêu cầu cung cấp tài liệu của HSBC để xác định tình trạng của khách hàng theo FATCA.

Theo các quy định của FATCA, HSBC có thể chấm dứt quan hệ hợp đồng với các khách hàng quyết định không cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết trong thời hạn luật định.

HSBC cũng có thể phải cung cấp thông tin liên quan đến những khách hàng không cung cấp cho chúng tôi các tài liệu theo yêu cầu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể buộc phải khấu trừ thuế đối với một số khoản thanh toán có nguồn gốc Hoa Kỳ vào tài khoản của quý khách hàng. (Vui lòng xem phần giải thích từ ngữ để biết thêm thông tin về khoản Thuế Khấu Trừ).

Tôi cần phải làm gì nếu tôi bị ảnh hưởng bởi FATCA?

Trong một vài tháng sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét ảnh hưởng của đạo luật đến khách hàng và sẽ kịp thời phản hồi cho các khách hàng là đối tượng bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin về FATCA, quý khách hàng vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của IRS (xem các đường dẫn có có liên quan), hoặc liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế để được tư vấn.

Xin lưu ý là quý khách hàng có thể nhận được nhiều yêu cầu cung cấp tài liệu trong trường hợp quý khách hàng có mối quan hệ với các thành viên khác nhau của Tập Đoàn HSBC. Quý khách hàng cần phản hồi tất cả các yêu cầu cung cấp tài liệu đó ngay cả trong trường hợp quý khách hàng cho rằng đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

Xin lưu ý rằng HSBC không đưa ra ý kiến tư vấn về thuế. Đối với các câu hỏi liên quan đến thuế, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế hoặc tham khảo trang thông tin điện tử của IRS.

(Trang được cập nhật  vào Tháng 4/2020)