Top of main content

Bảng chú giải

Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài (FFI)

FFI là viết tắt của từ Foreign Financial Institution (Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài). Thuật ngữ này đề cập đến một Tổ Chức Tài Chính Phi Hoa Kỳ. Đạo Luật FATCA có định nghĩa rộng về FFI và định nghĩa này bao gồm các tổ chức như ngân hàng, tổ chức lưu ký, quỹ đầu tư và một số loại hình công ty bảo hiểm.

Biểu Mẫu IRS?

Các chứng nhận khấu trừ, còn được gọi là các biểu mẫu W (W-forms), là các biểu mẫu thuế của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ.

Biểu mẫu W-9 là Yêu Cầu Cấp Mã Số Người Nộp Thuế Và Giấy Chứng Nhận. Đây là Biểu Mẫu Thuế của Hoa Kỳ được người chủ tài khoản cung cấp để xác nhận và xác thực về tình trạng pháp lý của họ với Hoa Kỳ. Các biểu mẫu W-8 hiện đang được các tổ chức/cá nhân ngoại quốc sử dụng (bao gồm cả các công ty) để xác thực về tình trạng pháp lý họ là không liên quan đến Hoa Kỳ. Biểu mẫu sẽ xác định tổ chức/cá nhân đó là người nước ngoài không cư trú hoặc công ty nước ngoài, để tránh hoặc giảm khoản thuế khấu trừ đối với thu nhập có nguồn gốc Hoa Kỳ. Các biểu mẫu này cho phép khách hàng phi Hoa Kỳ tự xác thực tình trạng của mình theo quy định của FATCA.

Thỏa thuận liên chính phủ (IGA)

IGA là một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và các quốc gia cụ thể để xây dựng khung pháp lý cho việc tuân thủ FATCA tại quốc gia đó để quốc gia đó có thể thực hiện FATCA. IGA sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính cung cấp thông tin về các tài khoản Hoa Kỳ mà các tổ chức tài chính đó đang nắm giữ:

 • trực tiếp cho Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ; hoặc
 • cho cơ quan thuế địa phương của quốc gia nơi cư trú

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS)

IRS là cơ quan nhà nước của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thu thuế và thực thi pháp luật về thuế.

Tổ Chức Phi Tài Chính Nước Ngoài (NFFE)

NFFE (Tổ Chức Phi Tài Chính Nước Ngoài) là tổ chức được thành lập / tổ chức phi Hoa Kỳ mà tổ chức đó không đáp ứng các định nghĩa về FFI và bao gồm các trường hợp sau:

 • Tổ chức kinh tế đang hoạt động hoặc giao dịch được niêm yết hoặc thuộc sở hữu cá nhân
 • Các công ty cung cấp dịch vụ chuyên môn
 • Một số công ty có nguồn thu cố định (nghĩa là không phải là tổ chức kinh tế đang hoạt động kinh doanh hoặc đang giao dịch)
 • Các tổ chức từ thiện

Mã Số Thuế (TIN)

Thuật ngữ cụ thể của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ: Mã Số Thuế.

Đối với cá nhân, mã số thuế sẽ là số an sinh xã hội Hoa Kỳ của cá nhân đó, đối với tổ chức, mã số thuế là số nhận dạng người sử dụng lao động (employer identification number).

Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ Đã Được Xác Định (Specified United States (US) Person)

Thuật ngữ tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ Đã Được Xác Định có nghĩa là bất kỳ tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ nào ngoại trừ các trường hợp sau đây:

 1. công ty có cổ phần được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán đã được xác lập trong thời hạn một năm;
 2. bất kỳ công ty nào mà một thành viên của nhóm công ty liên kết của công ty đó dưới hình thức một công ty có cổ phần được giao dịch thường xuyên trên một hoặc nhiều thị trường chứng khoán đã được xác lập trong thời hạn một năm;
 3. bất kỳ tổ chức nào được miễn thuế theo luật thuế liên bang của Hoa Kỳ hoặc theo kế hoạch hưu trí của cá nhân;
 4. hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan hoặc đơn vị thuộc toàn quyền sở hữu của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ;
 5. bất kỳ Tiểu Bang, Đặc Khu Columbia, bất kỳ vùng lãnh thổ nào thuộc Hoa Kỳ, bất kỳ phân cấp hành chính nào của các đối tượng vừa nêu, hoặc bất kỳ cơ quan hoặc đơn vị nào thuộc sở hữu hoàn toàn của một hoặc nhiều đối tượng vừa nêu;
 6. bất kỳ ngân hàng nào được thành lập và hoạt động kinh doanh theo pháp luật Hoa Kỳ (bao gồm các quy định có liên quan đến Đặc Khu Columbia hoặc bất kỳ đơn vị hành chính nào thuộc Đặc Khu Columbia;
 7. bất kỳ quỹ đầu tư bất động sản nào;
 8. bất kỳ công ty đầu tư không đóng thuế nào, hoặc bất kỳ tổ chức nào đã đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán (Securities Exchange Commission) theo Đạo Luật Công Ty Đầu Tư 1940 (Investment Company Act of 1940),
 9. bất kỳ quỹ tín thác chung nào;
 10. bất kỳ quỹ tín thác nào được miễn thuế hoặc được xem là quỹ từ thiện;
 11. bên thực hiện giao dịch chứng khoán, hàng hóa, hoặc các công cụ tài chính phái sinh được đăng ký theo pháp luật của Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ Tiểu Bang nào;
 12. bên môi giới, và
 13. bất kỳ quỹ tín thác nào được miễn thuế theo quy định về miễn thuế hoặc kế hoạch trợ cấp hàng năm cho trường công hoặc kế hoạch của chính phủ.

Tổ Chức/Cá Nhân Hoa Kỳ (USP)

Thuật ngữ "Tổ chức/cá nhân Hoa Kỳ" có nghĩa là:

 • Công dân hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ,
 • Công ty hợp danh được thành lập hoặc tổ chức tại Hoa Kỳ hoặc theo pháp luật của Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ Tiểu Bang nào, hoặc được thành lập, tổ chức tại hoặc theo pháp luật của Đặc Khu Columbia,
 • Công ty được thành lập hoặc tổ chức tại Hoa Kỳ theo pháp luật của Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ Tiểu Bang nào, hoặc được thành lập, tổ chức tại hoặc theo pháp luật của Đặc Khu Columbia,
 • Bất kỳ quỹ ủy thác hoặc tổ chức nhận ủy thác nước ngoài nào. (Xem Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code) mục 7701(a)(31) để biết thêm thông tin về định nghĩa quỹ uỷ thác nước ngoài hoặc tổ chức nhận ủy thác nước ngoài),
 • Tổ chức/cá nhân đáp ứng kỳ sát hạch về cư trú, hoặc
 • Bất kỳ tổ chức/cá nhân nào không phải là tổ chức/cá nhân nước ngoài.

Công Dân Hoa Kỳ

Thuật ngữ "Công Dân Hoa Kỳ" có nghĩa là:

 • Cá nhân được sinh ra tại Hoa Kỳ,
 • Cá nhân có cha mẹ là công dân Hoa Kỳ,
 • Người nước ngoài đã nhập quốc tịch trở thành công dân Hoa Kỳ,
 • Cá nhân được sinh ra tại Puerto Rico,
 • Cá nhân được sinh ra tại Guam, hoặc
 • Cá nhân được sinh ra tại U.S. Virgin Islands.

Thuế Khấu Trừ

Khoản thuế khấu trừ với mức 30% theo quy định của FATCA tính trên “các khoản thanh toán bị khấu trừ” đối với các tổ chức tài chính không tuân thủ các yêu cầu của FATCA và/hoặc các khách hàng không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của FATCA.

Thuật ngữ “khoản thanh toán bị khấu trừ” có nghĩa là:

 • Thu nhập cố định hoặc có thể xác định được, thu nhập hàng năm hoặc định kỳ (FDAP), nếu các khoản thanh toán vừa nêu phát sinh trên lãnh thổ Hoa Kỳ - bao gồm cả bất kỳ khoản thanh toán lợi tức và cổ tức nào. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2014.
 • Mọi khoản tiền trước thuế phát sinh từ việc bán hoặc dưới bất kỳ hình thức định đoạt nào khác đối với bất kỳ tài sản nào thuộc nhóm làm phát sinh lợi tức hoặc cổ tức từ các nguồn gốc trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ. Quy định này được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Có nhiều ngoại lệ được áp dụng, bao gồm đối với các thu nhập có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.

(Trang được cập nhật  vào Tháng 4/2020)